Публічна оферта


ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ________

 

м. Київ «____» _________________ 2019 р.

 

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ-ГРУП СЕРВІС» що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Директора Бренгач Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, ліцензія на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури яка видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії 26 грудня 2017 р., № 59-Л, реєстраційний запис від 13 грудня 2017 р., № 2013045791, з одного боку, та

 

Замовник: _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора ________________________________________________________________, діючого на підставі Статуту, з іншого боку, (надалі Сторони), уклали цей Договір про наступне.

 

1. Предмет Договору:

 

1.1. За дорученням Замовника, Виконавець зобов’язується надати певні послуги Замовнику на умовах цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх:

 

1.1.2. ____________________________________________________________________________________

1.1.3. ____________________________________________________________________________________

1.1.4. ____________________________________________________________________________________

1.1.5. ____________________________________________________________________________________

1.1.6. ____________________________________________________________________________________

1.1.7. ____________________________________________________________________________________

1.1.8. ____________________________________________________________________________________

 

2. Відомості про роботу та матеріали.

 

2.1. Всі відомості, щодо об'єкту, складу та обсягів Робіт, що виконує Виконавець, визначені у Додатку №1 до даного Договору, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.1.1. Виконавець має право самостійно визначати способи виконання Робіт.

2.1.2. Склад та обсяги Робіт можуть бути переглянуті та змінені в процесі виконання Робіт за письмовою згодою Сторін.

2.2. Роботи Виконавець виконує із власних матеріалів. Вартість матеріалів включена до вартості робіт. Перелік матеріалів, що використовуються при виконанні роботи викладені в Додатку №1 до договору.

 

3. Якість та гарантія

 

3.1. Виконавець гарантує, що якість матеріалів відповідає міжнародним стандартам, сертифікатам якості і походження, а також технічній документації виробника.

3.2. Виконавець гарантує, що товари, поставлені ним не мають дефектів і при належному використанні та обслуговуванні, надає гарантію:

3.2.1. ____________________________________________________________________________________

3.2.2. ____________________________________________________________________________________

3.2.3. ____________________________________________________________________________________

3.2.4. ____________________________________________________________________________________

3.2.5. ____________________________________________________________________________________

3.2.6. ____________________________________________________________________________________

3.2.7. ____________________________________________________________________________________

3.2.8. ____________________________________________________________________________________

 

3.3. Гарантія розповсюджується на продукцію при дотриманні умов гарантії, викладених у гарантійному сертифікаті.

3.4. Виконавець надає Замовнику гарантійний сертифікат та іншу необхідну документацію після закінчення робіт та оплати Замовником вартості матеріалів та Робіт за даним Договором.

3.5. Виконавець гарантує, що матеріали які використовуються при виконанні робіт за договором пройдуть усі випробування у робочих умовах, якщо такі існують, що вимагаються у відповідних технічних вимогах.

3.6. У разі виявлення дефекту протягом гарантійного строку, Замовник повинен письмово повідомити Виконавця протягом 30 (тридцяти) діб. Повідомлення повинно включати опис дефекту і того, як він проявляється. При отриманні повідомлення Виконавець прибуває на об'єкт для ліквідації дефектів.

3.7. У разі використання не якісних матеріалів, Виконавець зобов’язаний замінити їх на якісні.

3.8. Якщо Замовник надав повідомлення про дефект, а дефекту за який несе відповідальність Виконавець не виявлено, то Замовник зобов'язаний протягом 3-х днів з моменту отримання рахунку компенсувати всі витрати понесені Виконавцем та оплатити проведену роботу по пошуку дефектів.

3.9. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на виконані Роботи та використані матеріали, які прийшли в негідність внаслідок порушення правил експлуатації, пошкодження їх третіми особами чи дією форс-мажорних обставин.

3.10. Ремонтні роботи або будь-які зміни, що виконуються Замовником без узгодження і письмової згоди Виконавця, позбавляють замовника права гарантійного обслуговування. Всі гарантійні зобов’язання Виконавця на матеріали та виконані роботи припиняють свою дію.

 

4. Ціна та умови оплати роботи.

 

4.1. Ціна договору визначається відповідно до Додатку №1 до даного Договору.

4.2. Замовник здійснює оплату вартості матеріалів та Робіт у розмірі та в строки згідно Додатку №1 до даного Договору.

4.3. У випадку розірвання Договору, Замовник зобов'язаний прийняти та оплатити Виконавцю вартість Робіт, що були виконані Виконавцем, і матеріалів що використані при виконанні цих робіт згідно даного Договору.

4.4. Оплата здійснюється Замовником шляхом безготівкового перерахунку коштів на поточний рахунок Виконавця або готівкою шляхом внесення в касу Виконавця.

 

5. Виконання Робіт.

 

5.1. Перед початком виконання робіт Замовник надає Виконавцю Технічне Завдання (ТЗ) що є Додатком № 2 до Договору згідно якого здійснюється підбір матеріалів та будуть проводитись всі Роботи.

5.2. Роботи, передбачені даним Договором, повинні бути початі протягом (п’яти) робочих днів після здійснення Замовником оплати згідно п. 4.2 даного Договору. Термін, строк та умови виконання Робіт викладені в додатку № 1 до договору.

5.3. Замовник письмово повідомляє Виконавця про готовність до початку Робіт не пізніше ніж за 3 (три) робочих дня до початку Робіт.

5.4. Термін виконання монтажних робіт буде перенесений на період дії обставин вказаних у пункті 5.5. та при невиконанні Замовником умов, вказаних у п.5.6. даного договору.

5.5. Несприятливими для виконання монтажних робіт обставинами слід вважати погодні умови: температура повітря нижче нуля за Цельсієм; опади у вигляді снігу, дощу, граду; наявність залишків атмосферних опадів в місцях монтажу.

5.6. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

5.6.1. підготувати об’єкт до запланованих Робіт, що включає очищення та огородження території, забезпечення належних умов для виконання будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних, оздоблювальних та інших необхідних робіт;

5.6.2. забезпечити Виконавця для виконання його обов'язків електроенергією і водопостачанням;

5.6.3. надати побутові приміщення для розміщення персоналу Виконавця, що буде виконувати відповідні роботи, і місця для збереження устаткування і матеріалів;

5.6.4. у випадку необхідності використання для виконання Робіт спеціалізованої техніки (авто-крану, тощо), Замовник зобов’язується забезпечити її доступ до об'єкту, резервувати місце для стоянки такої техніки при проведенні Робіт, надати представникам Виконавця необхідні перепустки, у випадку існування перепускного режиму;

5.6.5. призначити особу, уповноважену від Замовника відповідати за виробничий процес, організацію Робіт та підписання проміжних актів виконаних робіт, про що письмово повідомити Виконавця, а також забезпечити постійну присутність цієї особи на об'єкті під час виконання Робіт Виконавцем. При проведенні Робіт Виконавцем, уповноважена особа від Замовника по закінченню кожного робочого дня приймає виконані роботи шляхом підписання проміжних актів виконаних робіт та несе майнову відповідальність за їх збереження, наслідки їх пошкодження або знищення під час відсутності на об'єкті представників Виконавця.

 

6. Здача і приймання Робіт.

 

6.1. Виконавець протягом 3-х робочих днів після завершення робіт передає Замовнику підписаний в двох екземплярах акт здачі-приймання виконаних робіт.

6.2. Приймання - передача робіт зазначених у Договорі здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з дня закінчення всіх робіт і завершуються підписанням Сторонами Акта виконаних робіт.

6.3. У разі не підписання Акта виконаних робіт Замовником, останній повинен письмово надати мотивовану відмову протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання йому Акту. У випадку не отримання мотивованої відмови Замовника Виконавцем у вказаний термін, та/або надання невмотивованої відмови, та/або ухилення Замовника від підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт протягом п'яти робочих днів з моменту передачі Замовнику Акту, вважається, що роботи зазначені в Акті прийняті Замовником в повному обсязі без зауважень, Акти вважаються підписаними і Замовник повинен сплатити їх повну вартість у відповідності з умовами даного Договору. Відповідний Акт приймання-здачі виконаних робіт набуває юридичної сили за підписом Виконавця.

6.4. Датою здачі-приймання виконаних робіт є дата вказана п.6.3 даного Договору, та є підставою для проведення остаточних взаєморозрахунків.

6.5. Право власності на виконані роботи переходить до Замовника з моменту повного виконання останнім грошового зобов'язання у розмірі вказаному даному Договорі.

6.6. Якщо Замовник не розрахувався за виконані роботи або не сплатив інші суми, належні Виконавцю, згідно з даним Договором, Виконавець має право притримати передачу Замовнику закінчених робіт. Порушення строків передачі закінчених робіт, в даному випадку вважається таким, що спричинено з вини Замовника і передбачає відшкодування витрат Виконавця, зумовлених цим порушенням.

 

7. Відповідальність сторін. Вирішення суперечок.

 

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2. За порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством. За шкоду завдану Замовнику та/або третім особам у результаті неякісного/неналежного виконання робіт або застосування неякісних матеріалів та обладнання Виконавцем за даним договором, відповідальність несе Виконавець.

7.3. У випадку недотримання Замовником термінів оплати, передбачених п.4.2. цього Договору, Замовник зобов’язується виплатити на користь Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від невиплачених сум за кожний день прострочення.

7.4. У разі невиконання Замовником грошового зобов'язання, окрім відповідальності зазначеної в п.7.3. даного Договору, Замовник зобов'язуваний виплатити Виконавцю заборговану суму з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь строк прострочення оплати.

7.5. У випадку недотримання Виконавцем, по його провині, термінів виконання робіт, Виконавець зобов'язується виплатити на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день затримки .

7.6. У випадку невиконання Замовником умов вказаних у п.6.2. даного договору Замовник відшкодовує Виконавцю усі додаткові витрати, які виникнуть внаслідок такого невиконання.

7.7. У разі втрати, або псування товарів по вині Замовника, Замовник повністю сплачує вартість зіпсованих, або втрачених товарів згідно рахунків-фактур і видаткових накладних.

7.8. Відшкодування Сторонами заподіяного збитку і виплата неустойки відповідно до умов даного розділу Договору не звільняє Сторони від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором.

7.9. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.10. Суперечки між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються Господарським судом згідно чинного законодавства України. При цьому передбачається досудовий (претензійний) порядок врегулювання суперечки шляхом пред'явлення претензій. Термін розгляду претензій не може перевищувати одного календарного місяця з моменту їхнього надходження.

 

8. Форс-мажор

 

8.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війна, повінь, пожежа, інші стихійні лиха, страйки, незаконні рішення будь-яких органів державної влади, що перешкоджають наданню послуг за цим Договором, а також рішення законодавчих органів, які забороняють виконання інших зобов'язань за цим Договором, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань договору по означеним причинам, повинна протягом трьох днів письмово, з приведенням доказів, оповістити другу Сторону про настання і припинення цих обставин.

Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торговельно - промисловою палатою України.

8.3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця (Замовника) від плати за товари (роботи, послуги), поставлені до їх виникнення.

8.4. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків.

8.5. Якщо форс-мажор продовжується більше 3-х місяців, то будь-яка із сторін може перервати дію цього Договору.

8.6. Не є форс-мажорними обставинами законні дії Органів, що привели до припинення Договору, в результаті порушення недобросовісною Стороною Договору чинного законодавства України.

 

9. Термін дії Договору.

 

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його остаточного виконання Сторонами.

9.2. Дію Договору може бути припинено будь-якою зі Сторін з письмовим повідомленням за 1 місяць у разі виконання обома сторонами всіх попередніх зобов’язань по ньому.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

10. Інші умови:

 

10.1. Даний Договір та уся документація, що його стосується є юридично чинними при наявності факсимільного підпису та печатки контрагента.

10.2. Після підписання цього Договору, всі попередні угоди, переговори, домовленості і листування, як в усній, так і в письмовій формі, втрачають юридичну силу.

10.3. Дійсними і обов’язковими для Сторін є зміни і доповнення до даного Договору, письмово погоджені Сторонами.

10.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

10.5. Права та зобов’язання за цим Договором не можуть бути передані іншим сторонам без письмової згоди Сторін.

10.6. Усі права і обов’язки обох Сторін, що випливають з цього Договору, повною мірою переходять до юридичних правонаступників Сторін.

10.7. У випадку зміни зазначених у Договорі реквізитів Сторін, Сторони зобов’язані негайно повідомити про це одна одну письмово.

10.8. Сторони свідчать, що Договір підписаний по взаємному узгодженню всіх його умов і служить на користь обом Сторонам.

10.9. Недійсність будь-якого пункту цього Договору не тягне за собою недійсність інших пунктів, або всього Договору в цілому.

10.10. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

 

11. Реквізити Сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

ТОВ «РЕМ-ГРУП СЕРВІС»

02091, м. Київ Харківське шосе, буд., 172-Б, офіс 208

П/р: 26004573627 в АТ «Райффайзен Банк «АВАЛЬ» м. Київ МФО 380805

ЄДРПОУ 41339181

ІПН 413391826516

Тел.: (044) 232 1618

­­­­­­­­­____________________________________________

­­­­­­­­­­­­­____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

­­­

 

Директор ______________ С.В. Бренгач

 

М.П.

 

Директор ______________

 

М.П.